Algemene verkoopsvoorwaarden

AQ-forklifts is de handelsbenaming van Hermans Heftrucks BV voor verkoop aan handelaars.

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen door een schriftelijke overeenkomst van worden afgeweken.

 1. De tweedehands goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon, in de staat waarin het goed zich bevindt, gezien en gekeurd door de koper. De koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 8 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Verborgen gebreken van nieuwe goederen dienen uiterlijk binnen de 8 werkdagen na de ontdekking gemeld te worden.
   
 2. De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
   
 3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
   
 4. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 8 werkdagen na de bestelling en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20 % van de totale waarde van de bestelling, onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper.
   
 5. Onze goederen zijn steeds betaalbaar voor levering. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 10 % intrest per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 euro, en worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
   
 6. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De koper draagt de risico’s vanaf de levering.
   
 7. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
   
 8. Ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen.
   
 9. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel gebracht.